Nemal Yaffo - HaMigdalor

Address: Retzif HaAliya HaShniya St.
Source: FSM Ground Services
Region: Tel-Aviv area
URL
Products specifications
Station number 409
Region Tel Aviv and Center
City Tel Aviv Jaffa
Address Retzif HaAliya HaShniya St.
Phone *6070
URL https://tel-o-fun.co.il/en/
Products specifications
Station number 409
Region Tel Aviv and Center
City Tel Aviv Jaffa
Address Retzif HaAliya HaShniya St.
Phone *6070
URL https://tel-o-fun.co.il/en/