9 HaShlosha St., Menora Mivtachim Arena

Address: HaShlosha 9
Source: FSM Ground Services
Region: Tel-Aviv area
URL
Products specifications
Station number 507
Region Tel Aviv and Center
City Tel Aviv Jaffa
Address HaShlosha 9
Phone *6070
URL https://tel-o-fun.co.il/en/
Products specifications
Station number 507
Region Tel Aviv and Center
City Tel Aviv Jaffa
Address HaShlosha 9
Phone *6070
URL https://tel-o-fun.co.il/en/