הגיחון 101

Ville: Jérusalem
Source: Israel Post Office
Products specifications
Description des types de services דואר עוקב, יורוגיירו הפקדת כספים לבנקים בחו"ל
Heures d’ouverture le dimanche 08:00 - 15:00
URL 171,96,89
Heures d’ouverture le lundi 08:00 - 15:00
Heures d’ouverture le mardi 08:00 - 15:00
Téléphone 02-6718910
Heures d’ouverture le mercredi 08:00 - 15:00
Heures d’ouverture le jeudi 08:00 - 15:00
Téléphone 02-6718910
Adresse דרך חברון 101 ירושלים
Ville Jérusalem
Products specifications
Description des types de services דואר עוקב, יורוגיירו הפקדת כספים לבנקים בחו"ל
Heures d’ouverture le dimanche 08:00 - 15:00
URL 171,96,89
Heures d’ouverture le lundi 08:00 - 15:00
Heures d’ouverture le mardi 08:00 - 15:00
Téléphone 02-6718910
Heures d’ouverture le mercredi 08:00 - 15:00
Heures d’ouverture le jeudi 08:00 - 15:00
Téléphone 02-6718910
Adresse דרך חברון 101 ירושלים
Ville Jérusalem