תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות ירושלים

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: ירושלים
מקור מידע: משרד התיירות