תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

משרד התיירות (להלן: המשרד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: הרשת) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש/ת" להלן משמעו כל אדם העושה שימוש כלשהו במאגר המידע.

 

אחריות

משרד התיירות אינו אחראי על המידע המפורסם במאגר. מדובר במידע אשר הועבר למשרד התיירות על ידי צדדים שלישיים, לפי העניין, ועל כן מומלץ לאמת אותו מול נותני השירותים עצמם בטרם קבלת החלטה המסתמכת על המידע המוצג.

יודגש כי העסקים והאתרים המפורסמים אינם מפוקחים ואינם נבדקים על ידי המשרד וכן אינם תחת אחריותו ועל כן אין למשרד אחריות כלשהי על אספקת שירות למבקר, לרבות איכות וטיב המתקנים הפיזיים, קביעת מחירים, איכות וטיב השירות, מידת שביעות הרצון של המבקר ועוד.

המידע המפורסם במאגר הנו מידע על קיומם של העסקים והאתרים ולא מדובר בהמלצה כלשהי לצריכת שימוש מסוים בבית עסק מסוים. האחריות המלאה על השירות מוטלת על נותן השירות.

המשרד לא יישא באחריות כלשהי לנזק פיזי, כספי או אחר, ישיר או עקיף שייגרם למבקרים בבתי העסק ו/או האתרים המופיעים במאגר המידע.

המידע המפורסם במאגר הנו מידע על קיומם של העסקים (אטרקציות, לינה, אירועים וכו'), ולא מדובר בהמלצה כלשהי לצריכת שימוש מסוים בבית עסק מסוים. האחריות המלאה על השירות מוטלת על נותן השירות.

משרד התיירות לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש/ת. כמו כן, לא יישא משרד התיירות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות/ת.

משרד התיירות לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java,Javascript,Active-X.

משרד התיירות לא יישא באחריות כלשהיא לתוכן המפורסם באתר על ידי הגולשים/ות (לדוג': חוות דעת).

לעניין סעיף זה, "משרד התיירות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש/ת בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג) אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ו/או למידע על מוצרים או שירותים ובכלל זה לטיבם או לאיכותם הניתנים או מוצעים בהם, מסחריים או לא מסחריים . מומלץ לברר את המידע עם נותני השירותים או עם גורם מתאים אחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים או לשירותים, המוצגים ו/או המוצעים בהם. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך בכתובת webmaster@tourism.gov.il.

 

תוכן גולשים/ות

השירות מאפשר לגולשים/ות לפרסם חוות דעת על עסקי התיירות שבמאגר המידע.

אין לפרסם במאגר המידע חוות דעת שאינן הולמות ושאינן ראויות, לרבות חוות דעת בעלות תוכן פוגעני, גזעני, מיני ועוד. למשרד התיירות הזכות למחוק חוות דעת שאינן הולמות כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי משרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

חומר שאינו בבעלות משרד התיירות המפורסם במאגר המידע, הועבר לשימוש המשרד על ידי צד ג' שאליו נוגע המידע והתקבלה הסכמתו לפרסום היצירה המוגנת.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

 

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת webmaster@tourism.gov.il.

 

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.